1 Inledning

Datum för ikraftträdande: 2018-05-25
Senast uppdaterad: 2019-01-13

Denna policy beskriver hur Optimore AB (fortsättningsvis ”Optimore” eller ”vi”), som personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter kopplade till våra kunder och leverantörer. Optimore har följande organisationsnummer och kontaktuppgifter:
Organisationsnummer: 556344-3240
Adress: Prästbol 175, 442 97 Kode
Hemsida: https://www.optimore.se/

Frågor angående denna policy eller Optimores behandling av personuppgifter ställs till Optimore genom användande av kontaktuppgifterna ovan eller direkt till vår kontaktperson för
dataskyddsfrågor, Mikael Mattsson. Telefon 0707 77 19 36 eller e-post mikael@optimore.com.

I denna policy förklaras hur och varför Optimore samlar in och hanterar personuppgifter rörande potentiella och befintliga kunder. (fortsättningsvis hänvisas personerna vars personuppgifter behandlas enligt denna policy även till som ”du”, ”dig” och ”ni”). Den beskriver också dina rättigheter gentemot Optimore och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

2 Behandling av personuppgifter

2.1 Allmänt

Denna policy gäller för alla personuppgifter som behandlas av Optimore och som är hänförliga till Optimores potentiella och befintliga kunder/uppdragsgivare samt leverantörer (eller kontaktpersoner hos dessa). I samtliga av dessa relationer kommer Optimore att inhämta,
registrera, lagra, organisera, bearbeta, sammanställa, använda, presentera, radera eller på andra sätt behandla personliga (inklusive professionella) uppgifter. Du som läsare av denna policy behöver endast läsa den del av detta avsnitt 2 som hänvisar till den kategori som du tillhör.

2.2 Kunder

Potentiella kunder

Optimore samlar in (från publika källor eller genom rekommendationer från personer i vårt nätverk) och lagrar personuppgifter om dig som kontaktperson eller nyckelperson för ditt företag eller annan typ av organisation. Vi samlar in personuppgifter om dig i form av ditt namn,
din titel/position inom företaget/organisationen samt dina kontaktuppgifter, och registrerar dessa uppgifter i våra system. Dessa uppgifter samlar vi in för att kunna informera dig om och marknadsföra Optimore och Optimores tjänster. Denna behandling har sitt lagliga stöd i art 6.1.f.

Aktuella kunder

Om ni väljer att anlita Optimore för utförande av någon av de tjänster som Optimore erbjuder kommer vi att behandla ditt namn, din titel/position inom företaget/organisationen, dina kontaktuppgifter samt eventuella ytterligare personuppgifter (som vi samlar in i samband med
ingåendet av avtalet), i den omfattning vi behöver för att kunna fullfölja avtalet. Denna behandling har sitt lagliga stöd i förordningens art 6.1.b.
Gemensamt för personer hos potentiella och aktuella kunder Dina personuppgifter kommer att behandlas internt inom Optimore. Vidare kommer dina personuppgifter att behandlas av våra biträden med vilka vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal.

Vår behandling av dina personuppgifter kommer att upphöra om du har invänt mot vår behandling och vi har inte identifierat något stöd för att fortsätta den eller när vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter upphör

2.3 Leverantörer

Optimore behandlar uppgifter om dig som kontaktperson för ditt företag eller annan typ av organisation. Optimore behandlar personuppgifterna eftersom vi behöver dem för genomförandet av avtalet med det bolag eller den organisation som du tillhör. Denna behandling har sitt lagliga stöd i art 6.1.b och kommer att upphöra när vårt ändamål med behandlingen upphör.

3 Informationssäkerhet

Optimore vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, otillåten spridning eller åtkomst, särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk, och mot varje
annan olaglig form av behandling. De säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personuppgifter kommer att stå i proportion till risken för skada med tanke på de skyddade uppgifternas typ.

4 Dina rättigheter

4.1 Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du kan begära en kopia av dina uppgifter och kontrollera så att uppgifterna är korrekta.

4.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera en felaktig uppgift om dig eller komplettera en uppgift som inte är fullständig.

4.3 Rätt att bli raderad/bortglömd

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om dessa inte längre är nödvändiga för vårt syfte bakom behandlingen samt vi inte har någon skyldighet att i någon omfattning behålla uppgifterna.

4.4 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om: (i) du anser att en personuppgift är felaktig och vi behöver en viss tid för att kontrollera detta (begränsningen sker i så fall under tiden kontrollen sker); (ii) behandlingen saknar laglig grund eller inte längre är nödvändig för vårt syfte men du inte vill att dina personuppgifter ska raderas;; eller (iii) du har gjort en invändning mot behandlingen och vi behöver viss tid för att göra en sådan kontroll som det hänvisas till i nästa stycke (begränsningen sker i så fall under tiden kontrollen sker).

4.5 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som endast grundar sig på en ”intresseavvägning”. Vid sådana invändningar ska du ange varför invändningen görs och vi kommer efter invändningen göra en kontroll om dina skäl bakom invändningen väger tyngre än det berättigade intresse som vi stöder vår behandling på. I de fall vi har angett att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen och vi ska då upphöra med vår behandling för detta syfte.

4.6 Rätt att lämna in klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig lagstiftning ber vi dig att i första hand kontakta oss genom användande av någon av kontaktuppgifterna som anges i detta dokument. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till den myndighet vars
jurisdiktion omfattar dataskyddsfrågor.

5 Ändringar och frågor

Optimores Integritetspolicy kan komma att uppdateras och kommer då att publiceras på samma URL. Om du har några frågor gällande denna policy och om dina uppgifter ber vi dig att kontakta oss enligt ovan.

Optimore Prästbol 175, 442 97 Kode Telefon: +46 707 77 19 36 info@optimore.se